SGK PROTOKOLÜ - 01/04/2016
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

.pdf kopyası için tıklayınız

1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR

1.1. Taraflar
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğidir.

1.2. Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan ve bu Protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilere, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.3. Dayanak
Bu Protokol; 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi, 5502 sayılı Kanun ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesinin (j) fıkrası hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

1.4. Tanımlar
Bu Protokolde geçen;

1.4.1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

1.4.2. Kurum taşra teşkilatı: Kurumla sözleşmeli eczanenin reçetelerini teslim ettiği ve Kurum tarafından web sayfasında duyurulan birimi,

1.4.3. TEB: 6643 sayılı Kanunla kurulan Türk Eczacıları Birliğini,

1.4.4. Eczacı: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde tarif edilen eczane sahibi ve/veya mesul müdürü,

1.4.5. Eczane: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren serbest eczaneyi,

1.4.6. Hasta: Kurum tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan ve (2) numaralı maddede belirtilen kişileri,

1.4.7. Mevzuat: Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, genel yazı, usul ve esasları ve diğer yasal mevzuatı,

1.4.8. SUT: Protokolün geçerli olduğu dönemde yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile Ek Tebliğleri,

1.4.9. A grubu reçete: Yatan hasta reçetelerini (günübirlik tedavi reçeteleri de dahil) ve sağlık raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçeteleri,

1.4.10. B grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olmayan veya içeriğinde herhangi bir raporlu ilaç bulundurmayan ayaktan hasta reçetelerini (A ve C grubu dışında kalan reçeteler)

1.4.11. C grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olan reçeteler ile bu Protokol ekinde (EK-4) yer alan reçeteleri,

1.4.12. Fatura dönemi: Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, eczane tarafından her aym birinci ve sonuncu günü dâhil olmak üzere verilen hizmetleri kapsayan dönemi,

1.4.13. Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu genelgeyi,

1.4.14. İlaç Takip Sistemi (İTS): İlaç dış ambalajlarında yer alan karekodlar üzerinden, ilaçların kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı sistemi,

İfade eder.

2. PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER

2.1. SUT’un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler.


3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

3.1. Eczane tarafından SUT’un "Sağlık Hizmeti Sunucuları"1 başlıklı bölümünde tanımlanan sağlık hizmeti sunucularından: Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşları (Toplum sağlığı merkezlerinden görevli olarak aile sağlığı merkezlerine görevlendirilen hekimlerin reçeteleri dahil), İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlan, Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlan ve sözleşmeli İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumlan tarafından düzenlenen reçetelerin yanı sıra sözleşmeli diyaliz merkezleri, sözleşmeli tanı tedavi merkezleri, kurum hekimleri ve işyeri hekimleri (yalnızca ilgili işyerinde çalışanlara) tarafından düzenlenen reçeteler sözleşmeli eczaneler tarafından bu Protokol ve bu Protokolün imzalandığı tarihteki SUT hükümleri çerçevesinde karşılanır.
Ancak SUT hükümlerine göre, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri ve bu tedavilere ait ilaç bedelleri hasta tarafından ödendikten sonra Kurumdan talep edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilaçlara ait bedeller eczane tarafından Kuruma fatura edilmeyecektir. SUT’ta eczacının ilaç vermesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin değişiklik yapılması halinde görüş birliği sağlanır.
Hasta sevk işlemlerine ilişkin olarak eczacıların herhangi bir sorumlulukları yoktur. Karşılanan reçetelerden sevk nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

3.2. Reçete muhteviyatı ilaç bedellerinin eczaneye ödenebilmesi için, reçetelerin Sağlık Bakanlığı ve Kurum mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olması, aşağıda sayılan işlemlerin reçeteye uygulanması ve belirtilen belgelerin reçete ekinde bulunması şarttır. Eczane tarafından bu özellikleri taşımayan reçeteler kabul edilmeyecek, kabul edilse dahi bu reçetelerdeki ilaç bedelleri [(3.3.) numaralı madde kapsamında yapılan iade sonrasında düzeltilmiş bulunanlar hariç] Kurum tarafından ödenmeyecektir

3.2.1. Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı, hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, reçete tanzim tarihi ile MEDULA takip numarası veya protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması veya bilgisayardan yazılmış reçete şeklinde olabilir. Hastane bilgi etiketinde yer alan tarih ile hekimin yazdığı reçete tarihi arasında farklılık bulunması halinde hekimin reçeteye yazmış olduğu tarih esas alınır. Reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır. Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kuramlarınca temin edilemeyen yatan hastalara ait reçetelerde "Eczanemizde Yoktur. Yatan Hasta" kaşesi ve başhekimlik onayı aranacaktır.

3.2.2. Reçetelerin arka yüzünde; reçete sahibi ya da ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....kutu ilacı aldım” ibaresi, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır. Okuma yazma bilmeyen reçete sahibi veya ilacı/ilaçları alan kişinin reçeteye parmak izi alınır.

3.2.3. Reçetelerin arka yüzüne eczane kaşesi basılacak ve eczacı tarafından imzalanacaktır. (EK-2)

3.2.4. Verilen ilaçların tamamının karekod bilgileri İlaç Takip Sisteminden onay alınarak Kuruma fatura edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünlere ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir. İlaç Takip Sistemi (İTS- Karekod uygulaması) üzerinden satış onayı alınarak Kuruma fatura edilen ilaçlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca ve Kuramca belirlenecek usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

3.2.5. Majistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait karekodlarm İlaç Takip Sistemine satış bildirimi yapılacaktır. Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünler için ise kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir. Majistral terkibine giren ancak Kuram geri ödeme listesinde yer almayan ilaçlar için kupür/karekod gibi kanıtlayıcı belgenin reçeteye eklenmesi gerekmemektedir.

Majistral tarifeye yönelik güncellemeler her yıl görüşülüp, yeniden değerlendirilir.

3.2.6. Reçetelerde yazılan ilacın miktarı bir birimden (kutu, şişe vb.) fazla ise hekim tarafından miktarın ayrıca yazı ile de belirtilmesi gerekmektedir.

3.2.7. Provizyon sistemine reçete kaydı yapıldıktan sonra sistemden alınan çıktı reçeteye eklenecektir.

3.2.8. Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerince düzenlenmiş "Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi"nin fotokopisi, bu sigortalılara ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı ve İTS’ye karekod bildirimi yapıldığına dair çıktı reçeteye eklenecek olup, ayrıca adlarına düzenlenen reçetelere sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı yazılacaktır. Söz konusu reçetelerin Kurama ibrazında bu Protokol ekinde (EK-3) bulunan form doldurulacaktır.
Geçirdikleri iş kazası nedeniyle prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın Kuramca sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan aktif sigortalılar için provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, işveren tarafından düzenlenmiş ve iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı reçeteye eklenecektir. İş kazası reçetesi e-reçete olarak girilmiş ise vizite kağıdı eklenmesine gerek yoktur.
Yurtdışı sigortalılarından TC Kimlik Numarası ile MEDULA sisteminden provizyon alınan sigortalıların reçeteleri ise bu madde çerçevesinde değerlendirilmeyecek, diğer reçeteler gibi MEDULA üzerinden karşılanacaktır.

3.2.9. Aşağıda belirtilen ilaçların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır.
• SUT’ta ödeme şartı endikasyona bağlı olan ilaçlar (SUT’un 4.2 numaralı maddesinde özel olarak etken madde adı belirtilip endikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçlar),
• SUT eki EK-4/E, EK-4/F ve EK-4/G listelerinde ödeme şartı olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçlar,
• Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar,
• İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-4/D listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında), 
Bu ilaçların endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon J' dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir.

3.2.10. Sadece MEDULA’ya tanımlanması yapılmamış kişilere yazılan reçete ve raporlarda; kullanımı rapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ilgili raporun bir fotokopisi reçeteye eklenecektir. 01.11.2010 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık raporları ile ilgili olarak herhangi bir rapor veya ek belge fotokopisi eklenmeyecek olup raporun MEDULA sisteminde kayıtlı olması yeterlidir.

3.2.11. Reçetede ilacın ticari adı belirtilmeyip sadece kimyasal adı (etken madde adı) belirtilmiş ise eczacılar tarafından o etken maddeyi içeren piyasada bedeli en düşük olan ilaç verilecektir. Pahalı olan ilacın verilmesi halinde en düşük bedel üzerinden ödeme yapılır. Ancak provizyon sisteminde eşdeğer ilaç uygulaması bandında yer alan ilaçlardan herhangi birisinin verilmesi halinde verilen ilacın bedeli ödenecektir.

3.2.12. Reçetede yazılı ilacın "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" nde (SUT eki EK-4/A) ve provizyon sisteminde eşdeğer ürün grubu sütununda yer almaması halinde, hekim tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine farmasötik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine "....... ilacı yerine ........ ilacını veriyorum, farmasötik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum.” ibaresinin yazılarak veya bu ibareyi içeren kaşenin basılarak imzalanması şarttır.

3.2.13. Bu protokolün ekinde (EK-4) belirtilen reçetelerde ilgili bölge eczacı odası onayı olacaktır.

3.2.14. Reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda (ilacın ödenmesi için hekim tarafından teşhis olarak MEDULA sistemine özel kodlarla girilenler de dahil olmak üzere) teşhis reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir. Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir.

3.2.15. Reçete hekim tarafından SUT’ta belirtilen istisnalar haricinde elektronik (e-reçete) ortamda düzenlenecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik imza uygulamasının başlatılmasından sonra güvenli elektronik imza ile imzalanmamış olan e-reçeteler ve e- raporlar eczacılar tarafından kabul edilmeyecektir. E-reçete olarak düzenlenmiş reçeteler için aşağıdaki kurallar eczane tarafından uygulanacaktır.

3.2.15.1. Hastanın T.C. Kimlik Numarası ve MEDULA takip numarası/elektronik reçete numarası MEDULA eczane provizyon sistemine girilecektir.

3.2.15.2. Reçete muhteviyatı, bu Protokol hükümlerine göre reçete sahibi/ilaçları alana teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C. Kimlik Numarasının ve istenmesi halinde ilacı alan kişi ile ilgili diğer ek doğrulama bilgilerinin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır. Teslime ilişkin herhangi bir belge aranmayacaktır.

3.2.15.3. SUT ve eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete/ e-rapor uygulamasında e-reçete veya e-rapor içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir.

3.2.15.4. Aşağıdaki ilaçları ihtiva eden ve zikredilen hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçeteler (Kurum tarafından gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar) manuel olarak düzenlenecektir.

a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler,
b) Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,
e) ithal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,
ç) SUT’un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon almamamasma rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, d) Acilde düzenlenen reçeteler,
e) Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),
f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,
g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.)

3.2.15.5. Şeker ölçüm çubukları, şeker ölçüm cihazları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve varsa fiyat küpürleri reçete çıktısına yapıştırılacaktır.

3.2.15.6. Elektrik kesintisi ya da MEDULA provizyon sistemi ve/veya hekimin kullandığı yazılım sisteminin çalışmaması nedeniyle, hekim tarafından hizmetin aksamaması için kağıt ortamında düzenlenmiş olan reçeteler de eczane tarafından Protokol hükümleri çerçevesinde kabul edilecektir.

3.2.15.7. Oluşabilecek sorunlar karşısında sağlık hizmetlerinin aksamaması için hekim tarafından düzenlenen e-reçeteler, çıktı olarak kâğıt ortamında da düzenlenerek hastaya verilebilecek ve eczaneler tarafından kabul edilerek Kuruma gönderilecektir. Bu şekilde hem e-reçete hem de kâğıda yazılmış olan reçeteler için eczane tarafından her iki şekilden biri tercih edilerek işleminin yapılması halinde, Kurum tarafından ödemesi yapılacaktır.

3.3. Reçete iadesi

3.3.1. Reçete üzerinde:

1. Hastaya ait bilgilerin (Ad, soyad, kimlik numarası),
2. Hekime ait bilgilerin (ad, soyad, diploma numarası/ diploma tescil numarası, sağlık kurum/kuruluşunun adı, ilacın ödenmesi için gerekli ise uzmanlık dalı), 
3. Hekimin imzasının,
4. Reçete düzenlenme tarihinin,
5. Reçete kayıt defteri protokol numarasının veya MEDULA takip numarasının,
6. Reçete teşhisinin (reçete ekinde teşhisi belirtir rapor yok ise), Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir.
7. Protokolün (3.2.9) numaralı maddesinde yer alan ilaçlarla ilgili endikasyon uyumunun,
8. Bir birimden fazla reçete edilmiş ilaca ait birim adetinin yazı ile belirtilmesinin,
9. Hekim, hasta, tarih, protokol no, ilaç ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza),
10. SUT ve eki listeler gereği reçete üzerinde belirtilmesi gereken ilaca ait özel şartları tanımlayan ibarelerin, değerlerin veya kullanım sürelerinin,
11. Yatan hastalara ait reçetelerde “Eczanemizde yoktur. Yatan hasta” kaşesi ve Başhekimlik onayının,
Bulunmaması,
12. Reçetedeki barkod etiketi üzerindeki hekim ile reçeteyi yazan hekimin farklı olması,
13. Reçetede yazılı hekim bilgisinin sehven yanlış girilmesi,
14. Manuel reçetelerde e-reçete düzenlenememe gerekçesinin bulunmaması,

Reçete arkasında;
1. İlaç/ilaçları alan kişinin adı, soyadı, adres veya telefon bilgisi, reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınmış ise T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası ve imzasının, “....kalem/kutu ilacı aldım.” ibaresinin,
2. Eczane kaşesi ve eczacı imzasının,
3. Farmasötik eşdeğer verilmesi halinde eşdeğer kaşesinin ve eczacı imzasının (provizyon sisteminde eşdeğer ürün grubu sütununda yer almayan ilaçlar),
4. Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda dönüşümlü karşılanan reçetelerde oda onayının, bulunmaması,

Reçete ekinde;
1. Provizyon sistemine kayıt sonrasında alman çıktının,
2. Provizyon sistemine raporlu olarak kaydedilmiş reçetelere ait sağlık raporunun, (elektronik rapor hariç)
3. SUT gereği reçete ekinde bulunması gereken belgelerin (sağlık raporu, tahlil/tetkik belgesi, güvenlik ve endikasyon dışı ilaç kullanım izni vb.),
4. Yurtdışı sigortalılara ait belgelerin eksik olması veya süresinin dolmuş olması,
5. İş kazası halinde düzenlenmiş vizite kâğıdının bulunmaması,
6. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar ile şeker ölçüm çubukları, şeker ölçüm cihazları, insülin kalem iğne uçları ve karekod uygulaması kapsamı dışında kalan tüm ürünlere ait kupürlerin bulunmaması veya bu ilaçlardan karekodlu olanların karekod sonlandırmasmın yapılmaması, (sözleşme dönemi boyunca yalnızca bir defaya ve ilk tespit edilen reçeteye mahsus olmak üzere)

Reçete eki belgelerde;
1. İlaç kullanım raporunda hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları bulunması,
2. İlaç kullanım raporunda SUT hükümlerine göre bulunması gereken, ilacın kullanım dozu, teşhis, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı, tedavi şeması, ICD-10 kodu veya ilacın ödenmesi için SUT’ta özel düzenlenmiş kriterlerin (tedavi geçmişi, tahlil sonuç bilgileri, ilaca başlama ve sonlandırma kıstasları, vb) bulunmaması veya - b, bulunan bilgilerin rapor içeriğiyle çelişki oluşturması, durumunda,
Reçete ve ekleri tekrar fatura edilmeyecek şekilde iptal edilerek düzeltilmek üzere iade edilir.
Faturanın hatalı tasnif edildiğinin, fatura üzerinde yer alan bilgilerin sistemle uyumlu olmadığının veya fatura bilgilerinde eksiklikler bulunduğunun fatura kontrol aşamasında tespiti halinde söz konusu fatura ve eki belgeler düzeltilmek üzere eczaneye iade edilir.

3.3.2. İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzeltmelerde, reçeteyi yazan doktor yoksa başhekimlik kaşe ve onayı kabul edilir.
Aile hekimleri tarafından düzenlenmiş reçetelerde ise yerine görevli diğer hekimin düzeltmesi kabul edilir. E- reçete veya raporların düzeltilmesi işlemi için (hekimin başka bir yerde görev alması durumunda düzeltme yapabilmesi için) MEDULA’da 3 (üç) ay içerisinde gerekli düzenleme yapılır.

3.4. Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;
700.0 TL' ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0 indirim,
700.1 TL ile 900.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 0,75 indirim,
900.1 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,20 indirim.
1.500.0 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından % 2,75 indirim.
İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.
Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;
200.0 TL’ ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3 (üç) TL,
200.1 TL ile 400.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 2,50 (iki buçuk) TL,
400.1 TL ile 700.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 1,50 (bir buçuk) TL,
700.1 TL ile 900.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 75 (yetmişbeş) Kuruş,
900.1 TL ile 1.200.000TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 50 (elli) Kuruş,
1.200.1 TL ile 1.500.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczacıya 40 (kırk) Kuruş,
1.500.1 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 30 (otuz) Kuruş, hizmet bedeli ödenir.
Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır.
Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli % 50 artırımlı olarak ödenir.
Mobil reçetelerde “ Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunludur.
Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.

3.5. SUT hükümlerine göre eczacı tarafından, kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilen poliklinik muayene katılım payları, eczacının alacağından mahsup edilir ve kalan tutar eczacıya ödenir.
Kurum, devlet adına eczaneler üzerinden yapılan muayene katılım payı tahsilatı için alternatif uygulamalar üzerine çalışmalar yürütür.

3.6. Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede yer alan tüm ilaçların aynı eCzatfeo./- tarafından verilmesi ve fatura edilmesi zorunludur.

3.7. Protokol ekinde (EK-4) belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanır. Söz konusu reçeteler eczacı tarafından Bölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edilecektir.

Kuramca sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanan kişiler, bu madde kapsamındaki reçeteleri ile istedikleri eczaneye başvurabilirler. Bu madde hükmüyle ilgili düzenlemeler Protokol ekinde (EK-4) belirtilmiştir. Gerek duyulan konularda TEB Merkez Heyeti hastayı mağdur etmeyecek ilave önlemler alır. TEB Merkez Heyeti bu maddenin uygulanmasını yasal düzenlemeler ve mahkeme kararlarına uygun olarak yapar.
Sisteme ilişkin Kurama iletilen öneri ve şikâyetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir. TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir.
Bölge Eczacı Odaları tarafından hizmetin yürütümü için gerekli olan katkı payı, bu sistemin işleyişi için yapılan masrafları geçmeyecek şekilde TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenir. Bölge Eczacı Odaları üçer aylık dönemlerde sistemin gelir ve giderlerini gösteren belgeleri TEB aracılığıyla Kuruma rapor eder.
Kişilerin ilaca erişiminin, dağıtımı yapan eczacı odası tarafından aksatılması halinde bu sorun giderilinceye kadar aksaklığın olduğu bölgede Kurum bu madde hükmünü uygulamamaya yetkilidir.

3.8. Bu Protokol çerçevesinde eczaneden temin edilen reçete muhteviyatı ilaçlar için eşdeğer ilaç uygulamasında, SUT'ta belirtilen hükümler geçerlidir. SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde eşdeğer grubu sütununda yer alan ilaçların ödenmesinde aşağıdaki hususlar uyarınca ödeme yapılır. Ancak eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında olan, TEB tarafından iletilen ve piyasada bulunmayan ilaçlar, öncelikli olarak değerlendirilir.

3.8.1. Reçetede yazılı ilaç, SUT’ta belirlenen yüzdelik dilim içinde ise kendisi veya ucuz olanı verilir ve verilen ilaç üzerinden ödeme yapılır.

3.8.2. SUT'ta belirlenen yüzdelik dilim içinde ancak reçetede yazılı ilaçtan daha pahalı olanının verilmesi durumunda reçetede yazılı ilaç bedeli üzerinden ödeme yapılır.

3.8.3. Reçetede yazılı ilaç SUT'ta belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise, belirlenen yüzdelik dilimin içinde ilaç verilmesi durumunda verilen ilacın bedeli esas alınarak ödeme yapılır.

3.8.4. Reçetede yazılı ilaç SUT’ta belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise ve eczane tarafından da bu ilaç veya yüzdelik dilimin üzerinde başka bir ilaç verilmiş ise en ucuz ilaç bedeli üzerine SUT’ta belirlenen yüzdelik tutarın eklenmesi ile bulunacak bedel üzerinden ödeme yapılır.

3.9. Reçetede yer alan ampul adedi kadar plastik tek kullanımlık enjektör bedeli ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar tek kullanımlık enjektör verilir. Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Enjektör bedeli her yıl Kuramca belirlenir. İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenir. Şeker ölçüm çubuk bedelleri, bunlara ait barkodun reçeteye eklenmesi halinde SUT’un ilgili maddesine göre ödenir.
Yatan hasta için enjektör, insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuk bedelleri ödenmez.

3.10. Bu Protokol gereği, iade edildiği halde düzeltilmeyen reçetelerin SUT’ta belirtilen reçete düzenleme ve ilaç yazılım esaslarına uymadığı tespit edildiğinde reçete/ilaç bedelleri ödenmez. Ayakta ve yatarak tedavilerde, SUT’ta öngörülen tedavi sürelerine uygun olmayan miktarda ilaç içeren reçetelerin verilmesi halinde, SUT’ta belirtilen tedavi süresine karşılık gelen miktarın bedeli ödenir. Bedeli ödenmeyen ilaçlara ait karekod bilgileri İTS’den yeniden satılabilir hale getirilemez, varsa kupürler iptal edilir ve eczaneye iade edilmez.

3.11. Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj miktarı (20 tablet, 100 mİ. gibi) hekim tarafından belirtilmemiş ise, eczacı tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalajı verecektir. Büyük ambalajlı olanların verilmesi halinde dahi, bedeli ucuz olan ilaç üzerinden ödeme yapılacaktır.

3.12. Reçete ekinde yer alan ancak fatura edilmeyen ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramları iptal edilir ve iade edilmez.

3.13. Reçeteler, düzenlendiği il dışındaki diğer illerden de karşılanabilir.

3.14. Kuramca belirlenecek bazı medikal malzemeler bu Protokol kapsamında TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunan sözleşmeli eczanelerden de temin edilebilecektir. Bu çerçevede EK-6’da belirtilen ürünler Kuramca belirlenen fiyatlar ve SUT’ta belirtilen usul ve esaslara göre ödenir. Söz konusu medikal malzemelere ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur. Bu malzemeler Protokolün imzalanmasından sonra 3 (üç) ay içinde MEDULA’ya tanımlanır.

3.15. Reçete girişi aşamasında reçetedeki ilaçlarla uyumlu olmayan rapor seçilmiş ancak sistemde reçetedeki ilaçlarla uyumlu hasta adına düzenlenmiş rapor varsa kesinti yapılmaz.

3.16. Eczaneler genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunmuş oldukları sağlık hizmetlerine ilişkin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıtlı olan sağlık verilerini ve kişisel verileri üçüncü şahıslar ile paylaşamaz.

3.17. Eczacılar, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kuramlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla kurye şirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczacılara bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Bu durumunun Kurum veya TEB tarafından tespit edilmesi halinde 6197 sayılı yasanın 24 üncü maddesi gereği İl Sağlık Müdürlüğüne işlem yapılması için bildirilir.

Protokolün eki (EK-4) uyarınca Bölge Eczacı Odası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu madde kapsamı dışındadır.

4. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI

4.1. Faturaların düzenlenmesi
Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır. Elektronik fatura kullanan eczaneler için fatura düzenlenmesine ilişkin olarak Kurumca duyurulacak usul ve esaslara uyulacaktır.
E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır. (Şeker ölçüm çubukları, şeker ölçüm cihazı, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) Sadece icmal listesi faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 inci maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterlidir.
Eczaneler faturalarını; SUT’un ilgili maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tasnif edeceklerdir.
Bu Protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerin eczanelere müracaatlarında, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için eczane provizyon sistemi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınması zorunludur. Ancak, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınamaması durumunda, ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile (Provizyon sistemi üzerinden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), müracaat ve diğer gerekli işlemler yürütülerek verilen hizmetlere ilişkin faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenir. Bu kişilerin Kurum bilgi işlem sistemine T.C. Kimlik Numarasının kaydının sağlanması amacı ile fatura ekinde ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge fotokopisi Kuruma gönderilir.

4.2. Faturaların teslimi

4.2.1. Düzenlenen faturalar, dönem sonlandırması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 (onbeş) inci günü olarak kabul edilir. 15 (onbeş) inci günün tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü teslim edilir. Teslimat sırasında Kurumca evrak tarih ve numarası verilir.
Ancak, her ayın T i (bir) ila 15'i (onbeş) arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günü içinde, 16 (onaltı) ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.

4.2.2. Zamanında teslim edilmeyen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt altına almamama gibi nedenlerle ödeme geciktirilemez.

4.2.3. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir. Fatura Kuruma teslim edildikten sonra fatura eki belgelerin/reçetelerin eksik teslim edildiğinin eczacı tarafından fark edilmesi veya Kurum tarafından örnekleme sırasında fark edilmesi durumunda eczacının Kuruma gerekçesi ile birlikte belgeler/reçeteleri ibraz etmesi halinde söz konusu evrak Kurum tarafından teslim alınır. Bir takvim yılı içerisinde söz konusu durumun 2 (iki)’nin üzerinde tekrarlanması halinde reçete/reçetelerin tutarının %20 tutarında cezai şart uygulanarak reçeteler teslim alınır.

4.3. Fatura inceleme ve ödeme

4.3.1. Eczacı, sözleşme yapılması/yenilenmesi aşamasında faturalarının kontrolünde
örnekleme yönteminin kullanılıp kullanılmaması hakkında tercihini Kuruma vereceği dilekçe ile bildirir. Tercihte bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş sayılır. Örnekleme yapılarak fatura incelenmesi yöntemini kabul eden eczacı tarafından Kuruma gönderilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde “Ödeme Genelgesi”ne göre örnekleme yöntemiyle (A grubu, B grubu, C grubu için belirlenen oranlarda) incelenir ve inceleme sonucunda tespit edilen hata oranı reçetelerin kendi gruplarına uygulanarak ödeme gerçekleştirilir. Örnekleme yöntemini kabul eden eczacılara 60 (altmış) günden önce avans ödemesi yapılabilir.
Ayın 1 (bir) inci ve 15 (onbeş) inci günleri arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen kan ürünü ve hemofili reçetelerinin fatura bedelleri bir sonraki aym ilk 3 (üç) iş günü, ayın 16 (onaltı) ncı ve ay sonu arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen reçetelerin fatura bedelleri ise bir sonraki aym 12 (oniki) nci ve 15 (onbeş) inci günleri arasında Kuramca belirlenen usul ve esaslara göre incelenerek ödenir.
Kurama teslim edilen örnekleme yöntemi ile incelenecek fatura eki reçeteler, reçete kontrol aşamasında herhangi bir kritere bağlı olmadan ve manuel müdahale olmaksızın provizyon sistemince sadece bir sefer örnekleme yöntemi ile seçilerek çıktı alınır. Örnekleme yöntemi ile seçilen bu reçeteler eczacı tarafından sistemden görülür.
Örnekleme yöntemini tercih etmeyen eczacı tarafından Kuruma teslim edilen fatura eki reçetelerin tamamı incelenerek, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) inci gün itibariyle “Ödeme Genelgesi”ne göre ödenir. Bu süreden önce avans ödemesi yapılmaz.

4.3.2. Kuramca iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) işgünü içerisinde Kurama teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kurama teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Örnekleme yöntemini kabul eden eczaneler için, ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarak faturaya yansıtılır.
İlgili hekime yukarıdaki süre içerisinde ulaşılamadığının eczacı tarafından belgelenerek Kuruma başvurulması halinde 15 (on beş) iş günü ek süre tanınır.

4.3.3. Kurum inceleme sonucunda tespit ettiği hata oranını, hata tutarını ve hatalı bulunan hususları eczaneye, provizyon sistemi üzerinden gönderilen mesaj ve ayrıca sistem elverdiği ölçüde SMS ile eczacıya bildirir. Provizyon sistemi üzerinden yapılan bildirim esas alınır.

4.3.4. Kuramca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının A grubu reçetelerde %3’ün, B grubu reçetelerde %5’in üzerinde olması halinde provizyon sisteminden, eczacının ekranına 5 (beş) iş günü süreyle kırmızı bantlı uyarı yapılacaktır. Eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontrol edilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin incelenmesi istenen gruptaki tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılan eczacıya, daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının tamamının avans ödemesi yapılır, fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenir. 
Bu madde kapsamında eczacıya yapılan yersiz ödemeler, eczacının Kurumda tahakkuk diriliş"; alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan ’ eczacılar için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.

4.3.5. Örnekleme yöntemini kabul eden eczacı tarafından, itiraz inceleme komisyonuna başvurulması halinde, Kurum tarafından örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda belirlenen fatura tutarı için daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının tamamının ödemesi yapılır. Fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenir. Eczane itiraz inceleme komisyonu; sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 1 (bir) sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) kişiden oluşur. Reçetesi incelenen eczacının itiraz inceleme komisyonuna katılamaması halinde yazılı olarak yetkilendireceği başka bir eczacı komisyona katılabilir. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonuna gönderilir. İtiraz inceleme üst komisyonuna gönderilecek olan itiraza konu belgelerin bir nüshası ilgili bölge eczacı odasına verilir.
Genel müdürlük itiraz inceleme üst komisyonu; Kurumu temsilen 2 (iki) kişi, TEB’i temsilen 1 (bir) kişi olmak üzere toplam 3 (üç) kişiden oluşur. Kararlar oybirliği ile alınır. Bu konuda huzur hakkı ödenmez.
Örnekleme yöntemini kabul etmeyen eczacının reçeteleri Kurum tarafından incelenir ve komisyona gerek kalmaksızın sonuçlandırılır.

4.3.6. Protokolün (5.3) numaralı maddesindeki fiillerin tespit edildiği reçetede fiili ilgilendiren reçete veya ilaç bedelleri ödenmez (5.3.3, 5.3.6 ve 5.3.14 maddeleri hariç). Kurumca yapılan yersiz ödemeler varsa, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının yersiz ödeme tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde, genel hükümlere göre tahsil edilir.

4.3.7. Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar eczacıya ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.
Yukarıda sayılan konularda ve bu protokolden kaynaklı Kurum tarafından eczacıya yapılacak her türlü ödemelerde de yasal faiz uygulanır.

4.3.8. Eczacının yazılı müracaatı halinde kesinleşmiş dönemlerle ilgili kesinti oranlarını ve tutarlarını gösteren bir belge eczacıya verilir.

4.3.9. Kurum tarafından yapılan ödemelerde; ödemeye ait tutarın hangi faturaya ait olduğunun belirlenebilmesi için banka bilgilerine fatura numarası veya icmal döküm numarası yazılmasına ilişkin çalışma Kurum tarafından tamamlanır. 

5.SOZLEŞMENIN FESHİ VE CEZAİ ŞARTLAR

5.1. Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

5.2. Savunma

Bu protokolün (5) numaralı maddesinde yer alan fiillerin tespiti halinde eczacıya 15 (onbeş) gün süre verilerek eczacının yazılı savunması istenir. Talep edilmesi halinde soruşturmanın gizliliğine riayet edilerek savunma istenilen konuyla ilgili eczacının Protokol kapsamında yaptığı iş ve işlemlere yönelik bilgi ve belgelerin birer örneği eczacıya verilir. Bu süre içerisinde savunma verilmesi halinde savunması Kurum taşra teşkilatınca değerlendirilir. 15 (onbeş) gün içerisinde savunma verilmemesi halinde Kuramca işlemlere devam edilir.

Sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazlara ilişkin olarak Protokol taraflarınca ortaklaşa üst itiraz komisyonları oluşturulacaktır.
5.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak süreler

5.3.1. Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Hastanın kendi isteğiyle aldığı reçeteler için bu madde hükmü uygulanmaz.

5.3.2. Eczacının Kurama fatura ettiği reçetelerde (e-reçete olarak düzenlenenler hariç) bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da ilacı alana teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilacı alana ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

5.3.3. Sözleşmesi feshedilen eczacıya ait reçetelerin Kuram ile sözleşmeli eczacı tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

5.3.4. Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda bir fatura döneminde ilaç bedelinin 5 (beş) katından az olmamak üzere 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasında reçetenin karşılandığı tarihteki Kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkate alınır.

5.3.5. Kuram, İl Sağlık Müdürlüğü veya Eczacı Odası tarafından eczanede yapılan denetimde, reçete sahibi veya ilacı alan kişiye teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde ilaç bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde; bu madde hükmü uygulanmaz.

5.3.6. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payını ve/veya eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kuramca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kurama yazılı olarak bildirilmesi halinde Kuram tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik muayene katılım payı tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz.

5.3.7. Resmi veya özel sağlık kuram ve kuruluşlarına ait ilaçların kupürlerinin veya bedeli daha önce ödenmiş reçetelere ait kupürlerin Kurama fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde 3.000 (üç bin) TL cezai şart uygulanır. Bu madde protokolün imzalanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.

5.3.8. Kuruma fatura edilen reçetede ya da reçete ekinde bulunması gereken belgelerde (e- reçete ve/veya e-rapor olarak düzenlenenler hariç) (tıbbi bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları tarafından tahrifat yapıldığının ve Kuram zararının oluştuğunun tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

5.3.9. Kuramca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kuramca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.

5.3.10. Eczacı ya da eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

Ancak, söz konusu sahte ilaç fiyat kupürü/sahte karekod, sahte reçete veya sahte raporun eczacı yada eczane çalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura edildiğinin yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde, bu madde hükmü uygulanmaz.

5.3.11. Eczacı, Kurum ile Kuruma bağlı vakıf, demek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir, 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kuramca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kuramca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kuram aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir.

5.3.12. Eczanenin muvazaalı olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin bulguların tespit edilmesi halinde durum ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğüne ve TEB’e bildirilir. Kurum gerekli incelemeleri yapar. Bu süreç içerisinde Sağlık Müdürlüğünden ve/veya TEB’den eczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde sözleşme feshedilir.
Eczacı tarafından eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinin Kuruma bildirilmesi halinde eczanenin ekranı kapatılarak tüm ödemeleri durdurulur.
Eczanenin muvazaalı olarak işletildiğinin tespiti halinde sözleşme tarihinden itibaren Kuramca eczaneye yapılan tüm ödemeler geri alınır.
Sağlık Bakanlığı tarafından muvazaalı eczane işletmesi nedeni ile ruhsatnamesi iptal edilmiş eczacı ile 5 (beş) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
Kuramca eczanelerde yapılan denetimlerde eczacının mazeretsiz olarak eczanede bulunmadığının 3 (üç) kere tespiti halinde durum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. İl Sağlık Müdürlüğünden eczanenin muvazaalı olduğuna dair bilgi/karar gelmesi halinde söz konusu karara göre işlem yapılır.

5.3.13. Bu sözleşmenin (7.3) ve (7.5) numaralı maddeleri kapsamındaki bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması halinde eczacıya 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanır. Ancak eczanenin herhangi bir şekilde yerinin değişmemesi, adres değişikliğinin belediyenin veya kamu idaresinin yapmış olduğu değişiklik nedeniyle oluşması halinde cezai şart uygulanmaz.

5.3.14. Muayene katılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın ilaç almasını engellemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla reçete girilip silinmesi fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan her işlem için fiile iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 100 (yüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Maddede sayılan fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde cezai şart miktarı 300 (üçyüz) TL olarak uygulanır.

6. CEZAİ ŞART VE FESHE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

6.1. Bu Protokol hükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6.2. Hakkında suç duyurusunda bulunulan ve sözleşmesi feshedilen eczacı veya mesul müdür hakkında takipsizlik kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde sözleşme yapılır.

6.3. Bu Protokol hükümleri ile ilgili olarak hakkında suç duyurusunda bulunulan ve açılan Kamu davası sonucunda ceza mahkemesi tarafından beraat kararı verilen eczacının beraat kararından sonra talebi halinde sözleşme yapılır.

6.4. Fiilin/fıillerin tekrar olup olmadığının tespitinde, tebligat tarihleri esas alınır, fiilin/fiillerin işlendiği tarihten geriye doğru Kurumla sözleşmeli olduğu süreler dikkate alınarak son 1 (bir) yıla bakılır.

Uyarının eczacıya tebliğ edildiği tarihten sonraki 1 (bir) yıl içerisinde karşılanarak Kuruma fatura edilmiş olan reçetelerde, aynı fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde fesih işleminin gereği uygulanır.

6.5. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi uygulanır.

Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde, uyarı yapılan aynı fiilin/fiillerin tekrarının tespiti halinde, fiilin/fiillerin gerektirdiği fesih hükümleri uygulanmaz, yazılı uyarıyı gerektiren her fiil için eczacı uyarılır.
6.6. Eczacı tarafından, bu protokolün (5.3) numaralı maddesinde belirtilen fiillerden fesih gerektiren birden fazla farklı fiilin aynı veya farklı fatura döneminde tespiti halinde yeniden sözleşme yapılması için bekleme sürelerinden uzun olan süre uygulanır.

6.7. Protokolün (5) ve (6.1) numaralı maddelerinde belirtilen fiiller nedeniyle Kurum tarafından yapılan cezai şart, uyarı ve fesih işlemleri, eczacının T.C. Kimlik Numarası, eczanenin ve eczacının ismi, yapılan işleme esas protokol yılı ve ilgili protokol hükümleri ile fesih başlangıç tarihi ve süresi, tebligat masrafları TEB tarafından karşılanmak üzere Türk Eczacıları Birliğine bildirilir.

6.8. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre içinde sözleşmesi feshedilen eczacının yeni bir isimle veya başka bir adreste eczane açması, eczane devir alması veya mesul müdür olarak görev alması halinde eczacı ile sözleşme yapılmaz.

6.9. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci devam etse dahi eczacının talebi halinde sözleşme yapılır.

6.10. Bu protokolün yürürlük tarihinden önceki dönemlerde geçerli olan protokol hükümlerine göre Kuruma fatura edilen ve kontrolleri Kurum tarafından bu Protokol yürürlük tarihinden sonra yapılan reçeteler için, ya da reçete kontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih uyarı ve cezai şarta ilişkin işlemlerin henüz tamamlanmadığı durumlarda tespit edilen fiil/fiiller için Kuramca bu Protokol hükümleri uygulanır.
Ancak eczacı tarafından Kurumdan tebligat tarihinden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak talep edilmesi halinde, ilgili protokol hükümleri uygulanır.

6.11. Bu Protokol ve bu Protokolün yürürlük tarihinden önce geçerli olan protokol hükümlerine göre sözleşmesi feshedilen ve Kuram aleyhine feshe ilişkin dava açmış ve ihtiyati tedbir kararı almış eczacı ile ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde ihtirazı kayıtla sözleşme devam eder. Sözleşmenin yenilenmesi gerektiğinde ihtirazi kayıtla sözleşme yenilenir. Ancak ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve/veya davanın reddedilmesi halinde sözleşme feshedilir ve fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre uygulanır.

6.12. Bu Protokolün yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kuramca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen ve/veya cezai şart uygulanan eczacının bu işleme karşı dava açmış olması ve açılan davanın Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmemiş olması halinde yazılı talebi ile; Kuramca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesi ve/veya cezai şart uygulanmasına ilişkin fıil/fiiller için bu Protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. Ancak Kuramca tahsil edilmiş olan cezai şart ve yersiz ödeme tutarları geri ödenmez, mahsup edilmez.
Bu protokolden önceki protokollerde sözleşmenin feshi ve cezai şart gerektiren maddelerden bu protokolde kaldırılmış olanlar nedeniyle sözleşme feshi ve/veya cezai şart uygulanmış olan işlemler, konusu kalmadığından durdurulur ve işlem yapılmaz.
Bu Protokolün yürürlük tarihinden önce (5.3) numaralı maddede sayılan fiillerden dolayı sözleşmesi feshedilen ve/veya cezai şart uygulanan eczanelerin yazılı talebi üzerine, bu Protokoldeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır. Ancak eczanenin feshine ilişkin fiil için; bu Protokol hükümlerinde eczacının yazılı olarak uyarılması ve/veya “tekrarı halinde” yeni bir yaptırım belirtilmiş ise, bu Protokolün yürürlük tarihinden önce yapılmış fesih işlemi “yazılı olarak uyarı” ve/veya fesih işlemine esas fiil ise tekrara dayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir.
Bu madde hükmü uygulanırken daha önce Kurama devredilen kuramlar ile yapılan protokoller gereği sözleşmesi feshedilen eczacı için, fesih tarihinden itibaren geçen süre bu Protokol hükümlerine göre sözleşme yapılmayacak süreden düşülür.

6.13. Kuram, herhangi bir şikayet ya da tespit ettiği bir husus nedeniyle gerekçeli olarak, bu Protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, Kuram müfettişleri, Kurumun kontrol ve denetim ile görevli memurları ve Kuram yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kuram yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilir. Kurum yetkilileri tarafından eczane içinde yapılacak inceleme ve denetimler Bölge Eczacı Odalarınca görevlendirilecek denetçi eczacı ile birlikte yapılır. Bölge Eczacı Odaları, Kurumun denetçi eczacı görevlendirilmesine dair yazılı taleplerini karşılarlar. Bu talebin karşılanmaması halinde denetim Kurum elemanlarınca gerçekleştirilir.

6.14. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilen yasal denetçiler tarafından eczanede yapılan denetimlerde bu Protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezai şart gerektiren hususlarının tespit edilerek Kurama bildirilmesi halinde, bu durum Kurum tarafından değerlendirilerek fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şartlara ilişkin işlem yapılır.

6.15. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan denetimlerde, bu Protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezai şartı gerektiren hususların tespiti halinde bu hususlar Kuruma bildirilir. Kuram tarafından değerlendirilerek yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şarta ilişkin işlem yapılır. Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız olduğuna ilişkin karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

6.16. Cezai şart, uyarı ve feshe ilişkin işlemlerde tebligat tarihi esas alınır. 

6.17. Bir fatura dönemi için uygulanacak cezai şartın hesaplanması reçete bazında yapılır, Bir reçetede birden fazla usulsüz fiilin tespit edilmesi durumunda cezai şartlardan en yüksek olanı esas alınır.
Bir fatura döneminde cezai işlem gerektiren birden fazla reçete tespit edilmesi halinde belirlenen cezai şartlar her bir reçetedeki tespit için ayrı ayrı hesaplanıp bu bedeller toplanmak suretiyle tahsil edilir.
Cezai şartlar reçete/ilaç bedelinden az olamaz. (Bu maddenin uygulanmasında Protokolün 5.3.4, 5.3.6 ve 5.3.14 numaralı madde hükmü hariçtir.)
Kuramca uygulanacak cezai şart tutarının her fiil için 250 (ikiyüzelli) TL’den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli 250 (ikiyüzelli) TL olarak uygulanır. Belirtilen aynı fiilin/fiillerin son 1 (bir) yıl içinde tekrarlandığının tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart bedeli her fiil için 500 (beşyüz) TL olarak uygulanır.

6.18. Kuramca cezai şartların eczacıya tebliğinde, tespit edilen her bir fiil ve her cezai şart tutarı açıkça belirtilir. Fiillerle ilgili cezai işlemin tebliği aşamasında tüm tespitler yazılı olarak bildirilir.

6.19. Cezai şart tutarı, tebliğ tarihini takip eden 15 (onbeş) işgünü içerisinde eczacı tarafından talep edilmesi halinde 6 (altı) eşit taksitte tahsil edilebilir. Tahsilat, eczanenin Kuramdan alacağı bulunması halinde, alacağından taksitle mahsup edilmesi şeklinde de yapılabilir.
Ancak eczacının, alacağının cezai şart tutarını karşılamaması, alacağının olmaması veya taksitlerini ödememesi halinde, ceza miktarı genel hükümlere göre tahsil edilir.

6.20. Konusu suç teşkil eden hususla ilgili bu Protokolün (6.1) maddesi uyarınca hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulan ve kamu davası açılarak dava sonucunda suçu sabit görülen eczacıya ilgili madde gereğince fesih cezası uygulanır.

Söz konusu maddenin yürütümünde 5510 sayılı Kanunun 103. maddesi esas alınır.

7. PROTOKOLE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

7.1. Kuramla eczane arasında bu protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir. Kuram ile TEB arasında yapılacak ek protokol veya protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczacı bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kurum, Protokol hükümlerini kabul eden ve başvuru formunu getiren eczacı ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenlerin fesih süreleri boyunca ve muvazaalı olarak açıldığı kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapar. Eczacı sözleşmede protokol hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile yazacaktır.

7.2. Kurum tarafından eczacıya yapılacak tebligatlar sözleşmede belirttiği adresine, eczacı tarafından Kuruma yapılacak bildirimler ise Kurumun taşra teşkilatına yapılır. Tebligatlar, 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümlerine göre ve iadeli taahhütlü olarak yapılır.

7.3. Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar, eczacıya yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde eczacı adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde yazılı olarak Kurumun taşra teşkilatına bildirir. Aksi halde bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Kamu idareleri veya belediyeler tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan adres değişiklikleri için süre şartı aranmaz. 

7.4. Eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvan değişikliği - ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı'- olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir.

7.5. Eczanenin kapanması devredilmesi veya ruhsatının askıya alınması halinde; kapanma devir veya ruhsatın askıya alınma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer, Kapanış, devir veya askıya alınma işlemi 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.

7.6. Kapanma, devir veya ruhsatın askıya alınma tarihine kadar eczane tarafından karşılanan reçeteler protokolün (4.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kuruma teslim edilir. Bu faturalar Kurum tarafından öncelikli olarak kontrol edilir ve bedelleri (4.3) numaralı maddesi esaslarına göre ödenir.

7.7. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucu Protokol hükümlerine göre eczacıya iadesi gereken reçeteler, /faturalar, Kuramca elden veya ödemeli olarak gönderilir. Bu reçeteler/faturalar eczane tarafından Kurama kargo ile veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. Kargo ile yapılan geri gönderme işlemlerinde kargoya veriliş tarihi Kuruma teslim edildiği tarih olarak değerlendirilir.

7.8. Eczacı, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.

7.9. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczacı tarafından karşılanır.

7.10. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu süre zarfında işleme alınmış olan fatura/faturalar ve eki belgeler, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılır.

7.11. Protokol hükümleri ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir.

7.12. Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;
- Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),
- Ruhsat fotokopisi,
- İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alman bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (yeni açılan eczaneler hariçtir),
- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.

7.13. Sözleşmenin yenilenmesi halinde;
- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alman bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form,
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,
- Eczacı odasından alman yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.

7.14. Kurumla sözleşme imzalayan eczacıya provizyon şifresi verilir. Sözleşmeli eczane aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde bulunduğunda her bir şifre için 50 (elli) TL bedel tahsil edilir.

7.15. Eczacılar, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak, bu protokolün tüm maddelerini, sayfalarını ve eklerini içeren TEB tarafından bastırılmış ve her sayfası eczacı tarafından imzalanmış “Tip Sözleşmesini” (EK-1) kullanırlar. Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla Protokolün eki (EK-5) formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.

7.16. Sözleşmeler 02/05/2016 tarihine kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

7.17. Bu Protokol ve ilgili SUT hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak sözleşmeli eczane sahibi eczacıların ve eczacılık fakültesi öğrencilerinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi için Kurum, Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları işbirliği halinde programlar hazırlar ve uygular.

7.18. Geçici koruma altındaki yabancıların reçete muhteviyatı ilaçlarının karşılanması ve reçetelerinin incelenmesi için gerekli usul ve esaslara ilişkin çalışma Kurum ve Türk Eczacıları Birliği arasında yürütülecek ve sonrasında bu Protokole eklenecektir.

7.19. Bu protokolün sözleşme metni olarak basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır. Sözleşme bedeli eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatına göre kademeli olarak TEB merkez heyetince belirlenir. Ayrıca Kuramca talep edilmesi halinde kitap, broşür vb. dokümanların basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır.

8. YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu Protokolün uygulanmasında Kurum ile TEB arasında doğan uzlaşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8.2. Taşra teşkilatı ile eczaneler arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK

9.1. Bu Protokol 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Protokolün süresi 2+2 yıl olmak üzere 4 yıl olup; 31/03/2020 tarihine kadar geçerlidir. İlk 2 yılın sonunda genel değerlendirme görüşmeleri yapılır. Mali konular bir önceki yılın hesaplamaları yapılarak, bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenir. Revizyon görüşmelerine süre bitiminden en az l(bir) ay, yeni dönem protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 3 (üç) ay önce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya kadar bu protokol hükümleri geçerlidir.

9.2. Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre yapılır.

9.3. Bu Protokolün 3.2.5, 3.9, 3.14 ve 4.3.3 numaralı maddeleri MEDULÂ sistemine entegrasyonun sağlanması sonrasında yürürlüğe girer.

10. YÜRÜTME

10.1. Bu protokolün yürütümü Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır. Kurum ve TEB arasında yetkililerden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon Ocak, Mayıs, ve Eylül aylarının ilk haftasında toplanır. Protokolün/sözleşmenin yürütülmesindeki aksaklıkları ve itirazları değerlendirerek karara varır. Komisyon protokolde revizyon yapılması halinde söz konusu hususları yazılı olarak tutanak altına alır.
Taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, bu protokolü feshetme hakkına sahiptir.

10.2. Bu Protokol içeriği sözleşmenin yürütümü Kurum taşra teşkilatı tarafından yapılır.

10.3. 21 (yirmi bir) sayfa, iki nüsha ve 6 (altı) eki belge olarak düzenlenen bu Protokol 01/04/2016 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Türk Eczacıları Birliğinde bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumunda saklanacaktır.


EK-4
Bu protokolün (3.7.) numaralı maddesi kapsamında yer alan reçeteler, Kurunca tip sözleşme imzalayan eczaneler tarafından aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde karşılanacaktır.

1. Eczacılar, protokolün (3.7.) numaralı maddesinde yer alan reçeteleri karşılarken, TEB Merkez Heyeti tarafından oluşturulan yazılım programında yer alan farklı grup uygulaması ve sıralama sistemi uyarınca işlem yapacaklardır.

2. Sıralamaya girmek istemeyen eczacılar, Bölge Eczacı Odasına yazılı başvuruda bulunur. Bunun dışındaki eczacılar, kota üst limiti esasına göre kapsamdaki reçeteleri karşılar.

3. Bu reçetelerde kota üst limiti, bölgesel kriterler göz önünde bulundurularak her grup için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından belirlenir. Reçetelerin bölünememesi nedeniyle sıralama limitinin aşılması halinde limit üstü tutar, eczanenin bir sonraki sırasının kotasından düşülecektir.

4. Sıralama, eczane isimlerinin o il/ilçedeki alfabetik dizilişi esas alınarak oluşturulur ve kura ile belirlenecek harften başlar. Sıralamanın oluşturulmasından sonra sisteme dahil olacak eczacılar mevcut sıranın sonuna eklenir.

5. Sıralamada yer alan eczacılar, gerekli iletişimin sağlanabilmesi için aktif olarak kullandıkları en az bir sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, faks numarası ve elektronik posta adresini eczacı odalarına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde üç gün içinde güncel bilgi eczacı odasına yazılı olarak bildirilir.

6. Sıralamaya dahil olup kotası dolmayan ve Kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı bu kapsamdaki reçeteyi karşılar.

7. Sıralamada yer alsın ya da almasın Kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı, kapsamda yer alan reçetenin eczanesine gelmesi halinde reçete hakkında eczacı odasma/bürosuna veya eczacı odası temsilcisine bilgi vermekle yükümlüdür.

8. Bu sisteme dahil olmayan veya sistemde yer almakla birlikte kotası dolan eczacı tarafından bildirilen reçete, eczacı odası veya temsilcisi tarafından sıradaki eczaneye iletilir. Sisteme dahil ve kotası dolmayan sıradaki eczacı, reçete muhteviyatını en kısa süre içerisinde hastaya veya hastaya ulaştırılmak üzere eczacı odasma/temsilcisine/bürosuna veya reçetenin geldiği eczaneye ulaştırır.

9. Eczacı, o an için eczanesinde mevcut olmayan reçete muhteviyatı ilacı bulabilmek için azami gayreti gösterir. Ecza depolarından sorulan ve depolarda bulunmadığı faks veya yazılı olarak eczacıya bildirilen ilacın yer aldığı reçete eczacı tarafından eczacı odasına/bürosuna veya temsilcisine bildirilir. Reçete muhteviyatı ilacın depolarda da bulunmadığı ve bu nedenle temin edilemediği hastaya/hasta yakınma bildirilir.

10. Medula Eczane Programında bu sıralamaya tabi reçetelerin ayrı fatura edilmesi için gerekli düzenleme yapılır. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından hazırlanan yazılım programı ile sistemin sağlıklı işlemesinin takip ve kontrolü yapılır.

11. İlaçların hastaya tesliminden sonra eczacı, karşıladığı reçeteye ait olan ve Türk Eczacıları Birliği’nin reçete tevzi sisteminden alman döküm listesini onay için eczacı odasına teslim eder. Onay işlemleri eczacı tarafından yapılır, kesinlikle hastaya/hasta yakınma yaptırılmaz. Eczacı odası onayı bulunmayan bu sistem kapsamındaki reçete bedelleri Kurum tarafından ödenmez.

12. Kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk olarak yazılı olarak uyarılır. Daha sonra Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından 5000 (Beşbin) TL para cezası verilir. Üçüncü ihlalde ise sisteme dahil tüm sıralardan 6 (altı) ay süreyle çıkarılır.

13. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Kurumla mutabakat sağlayarak aşağıdaki sıralı dağıtım listesine ilaç eklemesi yapabilir.

14. Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir.

a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c- Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
ç- Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,
d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ye Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,
h- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
ı- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler,
i- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
j- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
k- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler
1- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
m. Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
n. TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
o. Majistral formül ihtiva eden reçeteler
p. Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab


EK-6
KURUMCA BELİRLENEN FİYATLAR ESAS ALINARAK ECZANELER TARAFINDAN TEMİN EDİLEBİLECEK MEDİKAL MALZEME LİSTESİ
HASTA ALT BEZİ
ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME SONDA, TORBA VE SETLERİ
SET TRANSFER PARENTERAL BESLENME
TORBA, PARENTERAL BESLENME (150-250-500-1000-2000 mİ.)
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)
ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY
BESLENME KATETERİ
TÜP, NAZODUEDONAL BESLENME
BESLENME TÜPÜ
BESLENME TÜPÜ NAZOGASTRİK
TORBA, PARENTERAL BESLENME (3000-4000 mİ.)
SET POMPA ENTERAL YIKAMALI
ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)

DİYALİZ SARF MALZEMELERİ
BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, PLASTİK
BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TİTANYUM
SET, ARA BAĞLANTI, PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİN
PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK
CYLER DRENAJ SETİ
HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ
HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ
SLEEP-SAFE SET PLUS
PD-NİGHT VARİO PLUS SYSTEM WİTH PIN
SLEEP-SAFE SET PAED

KOLOSTOMİ İLE İLGİLİ SARF MALZEMELERİ
KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ
KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
PASTA, KOLOSTOMİ

İLEOSTOMİ İLE İLGİLİ SARF MALZEMELERİ
İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ
İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)
MACUN, İLEOSTOMİ

ÜROSTOMİ İLE İLGİLİ SARF MALZEMELERİ
ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ PASTA, ÜROSTOMİ