SGK protokolünün yenilenme süreci ve getirdiği yenilikler..

sgk-protokolunun-yenilenme-sureci-ve-getirdigi-yenilikler

Türk Eczacıları Birliğinin SGK ile yapılan yeni protokol hakkındaki açıklamaları


05 Ekim 2020 11:38

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzalanan yeni "SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Temini Hakkında Protokol"ün hazırlık ve görüşme sürecini, yenileme sürecinde değerlendirilen konuları, gerçekleştirilen değişiklik ve düzenlemeleri 5 başlık altında açıklayan bir bilgilendirme notu yayınladı.

TEB'in hazırladığı açıklama şöyle;

SGK KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TEB ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL (2020-2024)

1. YENİ PROTOKOL İÇİN HAZIRLIK VE GÖRÜŞME SÜRECİ (20 ARALIK 2019 - 25 EYLÜL 2020)

31.03.2016 tarihinde 2+2 Yıllık İlaç Temin Protokolü imzalanmıştı. 2017, 2018 ve 2019 da Ek Protokoller ile revizyonlar gerçekleştirilmişti.

31.03.2020 tarihinde sona erecek Protokol için 6 Aralık 2019 tarihinde Bölge Eczacı Odalarımızdan görüş talep edildi. Gelen görüşler doğrultusunda, 20 Aralık 2019’da SGK ile ilk görüşme gerçekleştirildi. 14 Ocak 2020 tarihinde SGK Protokol Çalıştayı düzenlendi.

COVID-19 Salgını sebebiyle görüşmeler erteleninceye kadar 6 kez Protokol Komisyonu toplantısı, Protokol Komisyonumuzla birlikte SGK ile 11 kez görüşme gerçekleştirildi. Normalleşme süreci ile birlikte görüşmeler 1 Temmuz 2020 tarihinde tekrar başladı. 1 Temmuz 2020 sonrasında Protokol Komisyonumuzla birlikte SGK ile görüşmelere devam edildi. SGK ile gerçekleştirilen 5 görüşme sonrasında en son Kurum Başkanı, GSS Genel Müdürü ve Sözleşme Daire Başkanı katılımıyla 17.07.2020 tarihinde bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

27.07.2020 tarihinde Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Bakan Yardımcımız, SGK Başkanı ve GSS Genel Müdürü katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Sırasıyla 17 ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde Kurum Başkanı ve GSS Genel Müdürü katılımıyla gerçekleşen toplantılardan sonra

27.08.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile tekrar görüşüldü.

Bölgelerarası toplantımızdan sonra 14 Eylül 2020 tarihinde Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız, SGK Başkanı ve GSS Genel Müdürü katılımıyla tekrar başladığımız görüşme trafiğine 15 Eylül 2020’de SGK Başkanı ve GSS Genel Müdürü katılımlı toplantı ile devam edildi.

16 Eylül 2020’de Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız, SGK Başkanı, SGK Başkan Yardımcısı ve GSS Genel Müdürü katılımı ile gerçekleşen toplantı sonrasında 18 ve 22 Eylül 2020 tarihinde Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu üyelerimiz ile genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bu toplantı sonrasında 22 Eylül 2020 tarihinde SGK Başkanı ve GSS Genel Müdürü ile görüştük ve 23 Eylül 2020’de TEB olarak son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 24 Eylül 2020’de Bakanımız, SGK Başkanı ve GSS Genel Müdürü ile gerçekleştirdiğimiz en son toplantı sonrası 25 Eylül 2020 tarihinde yeni Protokol imzalanmış oldu.

2. PROTOKOL YENİLEME SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLEN KONULAR

SGK’nın ana talep maddeleri arasında reçete tarama, BKDS (Biyometrik kimlik doğrulama sistemi) ve 3.7 Sıralı ve Üst limitli Dağıtım vardı. Manuel (kağıt) reçetelerin eczacı tarafından taratılarak elektronik ortamda Kuruma gönderilmek istenmesi konusuyla ilgili 54 Bölge Eczacı Odamızın da ortak açıklama yaptığını hatırlatarak, sahanın görüşlerini aktardık. TEB olarak bu talebin kabul edilemeyeceğini Kuruma yazılı olarak da bildirdik. Biyometrik kimlik doğrulama sistemine göre eczacıların reçete karşılaması istendi. Ancak bunun nasıl bir sistem olacağı ve nasıl kullanılacağı , tek bilgisayara veya her bilgisayara kurulum olup olmayacağı, maliyet ve eczanede yaratacağı bekleme süreleri vb. endişelerimiz kurum ile paylaşıldı. Eczacının, reçete verme sürecini ne olduğu ve nasıl işleyeceği belli olmayan bir sisteme göre tümden değiştirmenin sahada ciddi sorunlar yaratacağı Kurum ile paylaşıldı. Bu konulardaki çekincelerimiz kurum tarafından da kabul gördü ve bu konular yeni protokolde yer almadı.

Bilindiği gibi, 3.7 Sıralı ve üst limitli dağıtım uygulaması “ilaç suiistimalini önlemek ve hasta sağlığını korumak için geliştirilen bir sistem olarak reçetelerin dağıtımı sistemidir”. 20 Ekim 2000’de Yüksek Sağlık Şurası’nda alınan kararla TEB aracılığıyla tüm eczaneler arasında kurulan bu dağıtım sistemi ile ilaçların temini ve hastalara ulaştırılması uygulaması hayata geçirilmiştir. Böylelikle kamu zararı engellenmiş, ilaç suiistimalleri en aza indirilmiş ve hasta sağlığı güvence altına alınmıştır. Bu noktada, Birliğimiz; bu konuya kamu kaynaklarının gözetilmesi ve halk sağlığının korunması amaçları doğrultusunda yaklaşmakta; TEB-Eczacı Odaları-Eczaneler düzleminde kurulan sıralı ve üst limitli dağıtım sisteminin korunması gerektiğini gerçekleştirilen görüşmelerde birçok kez aktarmıştır. 3.7 Sıralı ve üst limitli dağıtım uygulaması da yeni protokolde aynı şekilde yerini korumuştur.

Birlik olarak bizim genel taleplerimiz ise SUT ve Medula’nın uyumlulaştırması, meslektaşlarımızın iş yükünü artıran süreçlerde değişiklik ve iyileştirmeler yapılması, Eczane işleyişinde çalışanlarımızı ve meslektaşlarımızı zorlayan süreçlerin kaldırılması idi. Bu noktada aşağıdaki değişiklikler Protokol metninde değiştirildi. Maddelerin önceki haline ve yapılan değişikliklere Birliğimizin internet sitesinde yayınladığımız karşılaştırmalı metinden ulaşabilirsiniz.

3. İMZALANAN PROTOKOL İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

İmzalanan protokol ile muhtelif maddelerde değişiklikler ve iyileştirilmeler gerçekleştirildi. Değişiklik yapılan maddeler şu şekilde:

• 1.3 Dayanak maddesi: “4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” eklendi.

• 1.4.14 İlaç Takip Sistemi maddesi: “ÎTS’ olarak değiştirildi.

• 1.4.15 ÜTS maddesi eklendi.

• 2.1 maddesi SUT’un 1.2 numaralı maddesindeki şekliyle değiştirildi.

• 3.2.4 maddesindeki İlaç Takip Sistemi ifadesi “ÎTS’ olarak değiştirildi.

• 3.2.10 maddesinin “01.11.2010 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık raporları ile ilgili olarak herhangi bir rapor veya ek belge fotokopisi eklenmeyecek olup raporun Medula Sistemi’nde kayıtlı olması yeterlidif’ cümlesi çıkarıldı.

• 3.2.15.1 maddesinde “girilecektir” ifadesi “giriş yapılır” olarak değiştirildi.

• 3.2.15.5 maddesinde Ürün Takip Sistemi- “ÜTS’ olarak değiştirildi. Madde sonuna “Satış bildirimi ÜTS üzerinden yapılan ürünler için fiyat kupür, karekod ve/ veya barkod eklenmesine gerek yoktur.” ibaresi eklendi.

• 3.3 Reçete İadesi maddesinin “c) Reçete ekinde” bendinin 3. Fıkrasında yer alan Yönetmelik’in ismi “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği” olarak değiştirildi. Parantez içerisindeki 1 Nisan ibaresi “1-Ekim” olarak değiştirildi.

• 3.5 maddesinde yer alan “poliklinik muayene katılım payları” ifadesi “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları” olarak değiştirildi.

• 4.3.9 “Kurum tarafından yapılacak ödemelerde; ödemeye ait tutarın hangi faturaya ait olduğunun belirlenebilmesi için banka bilgilerine fatura numarası veya icmal döküm numarası yazılmasına ilişkin çalışma Kurum tarafindan tamamlanır.” maddesi yürürlükten kaldırıldı.

• 5.3.2 maddesi “... ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilacı alana ait olmadığının denetim ile tespitinin kesinlik kazanması ...” şeklinde değiştirildi.

• 5.3.5 maddesinde sözleşme fesih süresi 6 aydan 3 aya düşürüldü.

• 5.3.6 maddesinde “poliklinik muayene katılım payı” ifadeleri “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları” olarak değiştirildi.

• 6. madde başlığı “Cezai Şart, Uyarı ve Feshe İlişkin Genel Hükümler’ olarak değiştirildi.

• 6.4 maddesi “Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının tespitinde, uyarının tebligat tarihi esas alınır.

Fiilin işlendiği tarihten bir yıl önce aynı fiil için uyarıya ilişkin tebligat yapılmış ise veya yazılı uyarıya rağmen uyarının tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı fiilin işlenmesi halinde, ilgili maddenin tekrarına ilişkin hükümler uygulanır.” şeklinde değiştirildi.

• 6.5 maddesi “Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının tespiti halinde uyarıyı gerektiren her fiil için eczacı yazılı olarak uyarılır, cezai şart, ilk tespit gibi uygulanır.

Fiilin tekrar olup olmadığının tespitinde geçmiş dönem için yapılan bu uyan dikkate alınmaz. İlk uyan hakkında iptal veya tedbiren durdurma karan verilmesi halinde ikinci uyan, ilk uyan olarak değerlendirilir” şeklinde değiştirildi.

• 7.1 maddesinin ilk cümlesindeki sözleşme yenilenme ayı “Ekim” olarak değiştirildi.

• 7.5 maddesi “Eczanenin kapanması devredilmesi, ruhsatının askıya alınması veya eczacının vefatı halinde; kapanma, devir, ruhsatın askıya alınma veya vefat tarihinde sözleşme kendiliğinden sonra erer, kapanış, devir veya askıya alınma işlemi 15 (onbeş) iş günü içinde Kuruma bildirilir.” şeklinde değiştirildi.

• 7.16 maddesi “Sözleşmeler 30/10/2020 tarihine kadar imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesi bu tarih itibariyle feshedilmiş sayılır.

• 9.1 maddesi “Bu Protokol 01/10/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

™Protokolün süresi 4 yıl olup; 01/10/2024 tarihine kadar geçerlidir. Her yılın sonunda genel değerlendirme görüşmeleri yapılır. Mali konular bir önceki yılın hesapla.mala.n yapılarak, bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenir. Revizyon görüşmelerine süre bitiminden en az 1(bir) ay, yeni dönem protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 3 (üç) ay önce başlanır. Süre    bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya kadar bu Protokol hükümleri geçerlidir.” şeklinde değiştirildi.

• 9.2 maddesinde belirlenen Nisan ayı “Ekim” olarak değiştirildi.

• 9.3 maddesinden “3.14” madde numarası kaldırıldı.

• 10.1 maddesinde Komisyonun toplanma ayları “Şubat, Haziran, Kasım” olarak değiştirildi.

• EK-6 “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi”nin 11.1 maddesi “Bu sözleşme, ... /... /2020 tarihinden, 31/12/2020 tarihine kadar geçerlidir.”

• EK-7 “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara                İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Amaç” ve “Dayanak” başlıklı maddelerinde  yer alan  “01.04.2016”    tarihi “01.10.2020” olarak değiştirildi.

• EK-7 “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara                İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Yürürlük” başlıklı 10. Maddesi “Bu usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol ile birlikte yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirildi.

4. İMZALANAN PROTOKOL İLE  GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZENLEMELER: YENİ EKONOMİK MODEL

Değişiklik yapılan bu maddelere ek olarak Protokolün 3.4 Maddesinde yer alan ekonomik modele ilişkin indirim ve reçete başı hizmet bedelleri ile ilgili olarak öneriler geliştirildi. Çeşitli varyasyonlar, süreç içerisinde Kurum yetkilileri ile istişare edildi.

Eczacının indirim yapmadığı bir modele geçilmesi önerimiz kabul görmezse her iki konuyla ilgili olarak SGK Cirosunun kademeli olarak baz alınmasını önerdik. Yani, kademeli indirim ve reçete hizmet bedeli uygulanmasını önerdik.

Baremlerde, oranlarda ve tutarlarda yapmış olduğumuz güncellemeler ile teklifimizi Kurum ile paylaştık. Mali konulardaki güncelleme önerilerimizi (ekonomik taleplerimizi), Sayın Bakan’a da aktardık. Ve Protokol yenileme sürecinin son aşamasında maddi konular ile ilgili karşılıklı tekliflerin değerlendirilmesi sürecine geçtik.

Bu noktada 3.4 maddesinde yapılan değişiklik ile yeni model şu şekilde oldu:

a. İNDİRİM ORANLARI VE BAREMLERİ (Satış Hasılatları KDV Hariç)

• 0 - 1.000.000 TL'ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler % 0

• 1.000.000 TL-1.250.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler % 0,75

• 1.250.000 TL-1.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler % 1,30

• 1.500.000 TL-2.100.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler % 1,60

• 2.100.000 TL-2.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler % 2,25

• 2.500.000 TL’nin üzerinde satış hasılatı olan eczaneler % 2,50

b. REÇETE BAŞI HİZMET BEDELLERİ VE BAREMLERİ (Satış Hasılatları KDV Hariç)

• 0 - 600.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 5 TL

• 600.000 TL-1.000.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 2,55 TL

• 1.000.000 TL-1.250.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 1,70 TL

• 1.250.000 TL-1.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 73 Kuruş

• 1.500.000 TL-2.100.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 62 Kuruş

• 2.100.000 TL-2.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 45 Kuruş

• 2.500.000 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 43 Kuruş

Yeni Ekonomik modelde hem indirim oranları düşmüş (en yüksek indirim artık % 2,5) reçete başı hizmet bedelleri artmış oldu (en yüksek reçete başı hizmet bedeli artık 5 TL). Hem indirim baremlerinden hem de RBHB baremlerinde uzlaştığımız yeni artış ile artık meslektaşımız daha az indirim yaparak daha fazla RBHB almaya başlayacak. Baremler arasındaki uçurumun da ortadan kalkması ile de bu ciro limitlerindeki meslektaşlarımız önemli bir rahatlama sağlayacaklar.

İndirim Oranları ve Baremler ile RBHBler ile baremlere ilişkin önceki ve yeni duruma ilişkin karşılaştırmalı tablolar aşağıdaki gibidir:

5. DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak, 20 Aralık 2019’da başlamış olduğumuz SGK ile Protokol görüşmelerimiz 25 Eylül 2020’de imzaladığımız yeni Protokol ile sona ermiş oldu. 4 yıllık bir Protokole imza atıldı. Özellikle COVID-19 sürecinde meslektaşlarımızın üstlendiği sorumluluk ve karşı karşıya kalınan zorluklar sebebiyle kamu tarafından mesleğimize değer verildiğinin gösterilmesi gerektiği tüm görüşmelerimizde iletildi. En temel talebimiz çok ciddi uçurum olan indirim baremlerinin arasına baremler koyulması gerçekleşmiş oldu. İndirim oranlarında ve baremlerinde, Reçete başı hizmet bedellerinde ve baremlerinde iyileştirme yapılması noktasında da uzlaşma sağlanmış oldu.

Bununla birlikte ceza ve fesihler noktasında iyileştirmeler sağlandı. Protokol Ekim Ayında başlayacak 1 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Yine her yıl revizyon görüşmeleri yapılacak ve mali konulardaki güncellemeler yıllık hesap üzerinden gerçekleştirilecek.

Neredeyse 10 ay süren bu süreçte görüş gönderen Odalarımıza, Protokol Çalıştayına katılan tüm Oda Başkanlarımıza ve Yönetim Kurullarına, çok zor bir sürecinin ve görüşmelerinin yürütülmesi sorumluluğunu üstlenen Protokol Komisyonu üyelerimize ve Merkez Heyetimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Mesleğimize, Birliğimize ve Meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Bilgilendirme Notuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz