Eczaneler yönetmeliğinde değişmesi istenenler.. 

eczaneler-hakkindaki-yonetmelikte-degismesi-istenenler

Ankara Eczacı Odası Yönetmelik değişikliği ile ilgili görüş ve önerilerini açıkladı.


28 Kasım 2018 13:13

Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) Eczacı Odalarından “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüş ve önerileri isteğine Ankara Eczacı Odasından (AEO) cevap geldi.

Yönetmelikte yapılmasını talep ettiği değişiklikleri bir yazı ile TEB'e bildiren Ankara Eczacı Odası, bu konudaki önerilerini yayınladı.

Öneriler arasında eczane denetimlerinin usulüne ilişkin bir öneri de yer aldı. Önerilen değişiklik şöyle:

46. Maddesinin 1. Fıkrası "Eczane denetimleri, Kurum sağlık denetçileri, sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı, sağlık müdürlüğünde görevli eczacı yoksa ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı veya resmi tabip ile Bölge Eczacı Odası tarafından yetkilendirilecek eczacı tarafından yapılır. Bunun dışında eczane denetimi diğer personel tarafından yapılamaz." şeklinde değiştirilmelidir.

Ankara Eczacı Odası'nın açıklaması şöyle:

Türk Eczacıları Birliği’nden (TEB) tarafımıza gönderilen 23.11.2018 tarih ve 41.A.00/8527 sayılı yazıya istinaden “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili görüş ve önerilerimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ankara Eczacı Odası'nın yönetmelik değişiklikleri önerileri şöyle:

Yönetmeliğin;

4. Maddesinin "u" bendinde yer alan "Takas" tanımının daha ayrıntılı bir şeklide tarif edilmesi gerekmektedir.

14. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan nezaretçi eczacılarda aranacak koşulların belirtilmesi illerdeki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

16. Maddenin 4. Fıkrasının "b" bendi "Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması hâlinde bölge eczacı odasına Türk Eczacıları Birliği'ne başvurur. Eczacı odası Türk Eczacıları Birliği müracaat sırasını dikkate almak suretiyle (c) bendindeki bilgiler ışığında gerekli değerlendirmelerde bulunarak yerleştirmeyi yapar ve il sağlık müdürlüğü ne ile Bölge Eczacı Odası'na bildirir." şeklinde düzenlenmelidir.

16. Maddeye 6. Fıkra olarak "Yardımcı eczacı çalıştırılması ile ilgili diğer hususlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar yayınlanacak olan kılavuzda belirtilir." fıkrası eklenmelidir.

25. Maddesinin 2. Fıkrası "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülüğü bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılarak faaliyet gösteren serbest eczaneler tarafından en geç 31/12/2021tarihine kadar yerine getirilir. Yeni açılan eczaneler ve nakledilen eczaneler özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması hükmüne uymak suretiyle açılırlar. Bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan eczanelerin tabela değiştirmesine gerek yoktur. olarak düzenlenmelidir.

25. Maddesinin 3. Fıkrası "Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte, site içerisinde kalan veya "E" logolu ışıklı levhaları görülebilecek yerde olmayan eczanelerin logolarının görülebilir yerde olması kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz."

34. Maddesinin 1. Fıkrasına "Bir eczane bulunan yerlerde; eczane mesai saatleri dışında da açık tutulabilir" ibaresi eklenmelidir.

41. Maddesinin 2. Fıkrası "Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl sağlık müdürlüğü ve eczacı odası yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır yapılmak üzere depolara iade edilir ve keyfiyet vergi dairesine bildirilir. Düzenlenen tutanak istendiğinde ibraz edilmek üzere eczanede muhafaza edilir." şeklinde düzenlenmelidir.

46. Maddesinin 1. Fıkrası "Eczane denetimleri, Kurum sağlık denetçileri, sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı, sağlık müdürlüğünde görevli eczacı yoksa ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı veya resmi tabip ile Bölge Eczacı Odası tarafından yetkilendirilecek eczacı tarafından yapılır. Bunun dışında eczane denetimi diğer personel tarafından yapılamaz." şeklinde değiştirilmelidir.

49. Maddesinin 1. Fıkrasında "Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir. Bunun için eczane ruhsatnamesi geçici olarak il sağlık müdürlüğüne teslim edilir. Varsa eczanede bulunan ilaçlar saklama şartlarına uygun bir şekilde muhafaza edilir. Eczacının faaliyetine iki yıllık geçici kapatma süresi sona ermeden önce tekrar devam edeceğini beyan etmesi durumunda eczane olacak yerin kontrolünden sonra ruhsatnamesi iade edilir veya herhangi bir değişiklik hâlinde yeniden düzenlenir. Bu durumdaki eczaneler için bulunduğu ilçe değişmemek kaydıyla bu Yönetmelikteki nüfus kriteri uygulanmaz." denilmektedir. Anılan maddeye göre eczacının süreyi uzatmak için tekrar eczane açılışı yapması hem külfet anlamında hem de renkli reçeteye tabi ilaçların iadesinde sorun oluşturmaktadır, süre uzatımı için tek bir dilekçe verilmesi yeterli olmalıdır. Ayrıca eczacının bu süreyi kaç defa uzatabileceği ile ilgili net bilgi yoktur. Bu hususun da netleştirilmesi gerekmektedir.

AEO'nın yazısı için tıklayınız

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz